راهنمای خوراک میگوی Litopenaeus Vannamei مخصوص پرورش در آب های با شوری بالا

این خوراک‌ها ازنظر علم تغذیه بالانس شده و برای حداقل FCR و رشد حداکثر طراحی ‌شده است. هدف به دست آوردن رشد بهتر و FCR کمتر از طریق مدیریت غذادهی است.

NR

استارتر ۱

استارتر ۲

استارتر ۳

رشد ۱

رشد۲

پایانی

سایز میگو(گرم)

PL12-1

۱-۲

۲-۵

۵-۸

۸-۲۰

بیش از ۲۰

نوع

کرامبل

کرامبل

پلت

پلت

پلت

پلت

قطر خوراک(میلیمتر)

۵/-۱

۱-۵/۱

۲/۱

۵/۱

۲

۵/۲

طول خوراک(میلیمتر)

۲

۳

۴

۴

تـــرکیبـــــات

رطوبت (حداکثر )

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

پروتئین

۴۵-۴۳

۴۴-۴۲

۴۳-۴۱

۴۲-۴۰

۴۰-۳۸

۳۸-۳۷

چربی

۱۰-۸

۱۰-۸

۱۰-۸

۹-۷

۹-۷

۹

فیبر

۵/۳-۲

۵/۳-۲

۵/۳-۲

۵/۳-۲

۵-۳-۲

۵/۳-۲

خاکستر

۱۴-۱۲

۱۴-۱۲

۱۳-۱۱

۱۴-۱۲

۱۴-۱۲

۱۴-۱۲

به‌ هرحال جهت حصول این نتایج یک مدیریت  صحیح تغذیه و شرایط محیطی مناسب موردنیاز است. افزایش غذادهی در مواقعی که میگو در شرایط نامناسبی  به سر می‌برد تنها باعث افزایش FCR، کاهش کیفیت آب و همچنین کاهش سرعت رشد می‌گردد.

این جدول غذادهی تنها به عنوان یک راهنما و به منظور بهینه‌سازی مصرف خوراک پیشنهاد می گردد.

میانگین وزن

(گرم)

نوع خوراک

میزان غذادهی روزانه

(درصد)

دفعات غذادهی

(مرتبه در روز)

رشد مورد انتظار

(گرم/هفته)

۱۲PL(هفته اول)

استارتر۱

۱۰-۲۵

۲

 

۲/۰تا۱

استارتر۱

۵-۱۰

۲

 

۱تا۲

استارتر۲

۷/۴-۹/۴

۴

 

۲تا۳/۵

استارتر۳

۵/۴-۶/۴

۴

۱

۳/۵تا۵

استارتر۳

۲/۴-۴/۴

۴

۲۵/۱

۵تا۶

رشد۱

۲/۴-۳/۴

۶

>4/1

۶تا۸

رشد۱

۸/۳-۴

۶

>4/1

۸تا۱۰

رشد۲

۶/۳-۸/۳

۶

>4/1

۱۰تا۱۲

رشد۲

۴/۲-۵/۳

۶

>4/1

۱۲تا۱۳

رشد۲

۳-۲/۳

۶

>4/1

۱۳تا۱۵

رشد۲

۶/۲-۸/۲

۶

>4/1

۱۵تا۱۷

رشد۲

۴/۲-۶/۲

۶

>4/1

۱۷تا۲۰

رشد۲

۲-۴/۲

۶

>4/1

۲۰تا۲۲

پایانی

۴/۱-۸/۱

۶

>4/1

۲۲تا۲۴

پایانی

۲/۱-۴/۱

۶

>1

بیش از ۲۴

پایانی

۱/-۲/۱

۶

>1

تذکرات: شرایط خاص مزرعه می‌تواند بر میزان غذادهی مؤثر باشد، در اینجا شاخص‌هایی جهت تنظیم میزان غذادهی آمده است.

  • هم‌زمانی پوست‌اندازی: پوست‌اندازی همه میگوها باید در یک‌زمان انجام گیرد. میزان غذادهی باید تا حدود ۵۰ درصد در هنگام پوست‌اندازی کاهش یابد.
  • مشکلات اکسیژن: هنگامی‌که اکسیژن محلول در صبحگاه خیلی پایین باشد (کمتر از ppm 4)، غذادهی وعده شب و عصر باید لغو گردد. میزان غذادهی هر وعده باید به همان اندازه باقی بماند، بنابراین میزان غذادهی داده‌شده به‌صورت متناسب کاهش می‌یابد.
  • سینی‌های غذادهی: سینی‌های غذا باید بعد از ۳۰ دقیقه کنترل شود چنانچه کل غذا مصرف نشده باشد ،میزان غذای روز بعد باید به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. چنانچه برای دو روز متوالی ، تمام سینی‌های غذا بعد از ۳۰ دقیقه کاملاً خالی‌شده باشد، میزان غذادهی می‌تواند به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.
  • چنانچه میزان رشد مشاهده ‌شده از میزان مورد انتظار کمتر باشد میزان غذادهی باید به‌طور متناسب کاهش یابد. به‌عنوان‌ مثال یک میگو ۱۰گرمی که تنها ۲/ ۱ گرم رشد می‌کند، تنها باید به میزان ۱۷/۳ درصد به‌جای ۷/۳ درصد غذادهی شود  همواره از میانگین دو هفته قبل از پوست‌اندازی استفاده نمایید.
  • هنگامی‌که دمابالای ۳۴ درجه سانتی‌گراد باشد، وعده‌غذای ۱ یا ۳ بعدازظهر را لغو نمایید.
  • هنگامی‌که دما بیشتر از ۲۶درجه سانتی‌گراد باشد به ازای هر درجه سانتی‌گراد کمتر از ۲۶ حدود ۲۰ درصد میزان غذادهی را کاهش دهید. به‌عنوان‌مثال چنانچه دما ۲۴ درجه سانتی‌گراد باشد، میزان غذادهی باید ۴ درصد باشد، تنها ۴/۲  غذادهی نمایید(%۴*%۶۰).

پرورش میگو
تصویر میگو

زمان‌های غذادهی

دو مرتبه در روز: ۵۰ درصد خوراک ساعت ۷ صبح و۵۰ درصد ساعت ۴ بعدازظهر

چهار مرتبه در روز: ۳۰ درصد خوراک ساعت ۷ صبح، ۲۰ درصد ساعت ۱ بعد ظهر ، ۳۰ درصد ساعت ۷ بعد از ظهر و ۲۰ درصد ساعت ۱ بامداد.

شش مرتبه در روز: ۲۰ درصد ساعت ۷ صبح، ۱۵ درصد ساعت ۱۱ صبح، ۱۵ درصد ساعت  ۳ بعد از ظهر، ۲۰ درصد ساعت ۷ بعد از ظهر، ۱۵ درصد ۱۱ بعدازظهر و ۱۵ درصد ۳ بامداد.

چنانچه یک وعده‌ غذادهی به علت پایین بودن اکسیژن محلول یا بالا بودن دمای آب انجام نشود، میزان غذادهی در وعده‌های بعدی نباید افزایش یابد. بنابراین میزان کل غذادهی کاهش خواهد یافت.

محاسبه برآورد توده‌ زنده (بیوماس) استخرها:

  • از تور ماشک جهت گرفتن میگوها در نواحی مختلف یک استخر استفاده نمایید. سطح تحت پوشش تور را برآورد نمایید و تعداد میگوها را شمارش نمایید، میانگین بگیرید و سپس در مساحت کل استخر ضرب نمایید. جهت به دست آوردن تعداد میگوها عدد به‌دست‌آمده را با تعداد پست لارو ذخیره‌سازی شده مقایسه نمایید.
  • میگوها را وزن کنید و سپس وزن متوسط میگوها را به دست آورید.

هفته

وزن متوسطgr

تعداد میگوها

اکسیژن محلول در ساعت ۵ صبح ppm

NH3

ppm

Ph

ساعت ۵ بعدازظهر

شوری

ppt

دما در ساعت ۲بعدازظهرC

میزان کل غذادهی هفتگی

kg

بیوماس برآوردشده kg

FCR

هفتگی

ملاحظات

۰

                     

۱

                     

۲

                     

۳

                     

۴

                     

۵

                     

جدول بالا نمونه‌ای از چگونگی ثبت و کنترل میزان غذادهی است. با برآورد توده زنده(بیوماس) هفتگی و مقایسه آن با هفته گذشته، می‌توان FCR نظری هفته گذشته خود را به دست آورد.

برآورد توده زنده (بیوماس) – میانگین وزن = تعداد میگو

FCR هفتگی = میزان کل غذادهی هفتگی ÷ (توده زنده برآورد شده این هفته kg – توده زنده برآورد شده هفته گذشته kg)

چنانچه این FCR خیلی بالا باشد (>2) یا خیلی پایین باشد (<1)، مزرعه‌دار می‌تواند میزان غذادهی خود را تنظیم کند.

از آن جای‌که برخی شرایط (پوست‌اندازی یا خطای نمونه‌برداری) می‌توانند بر نتایج یک هفته تأثیر داشته باشند، جهت به دست آوردن نتایج صحیح توصیه می‌گردد میانگین دو تا سه هفته گذشته را به دست آوردید.