روش محاسبه خوراک روزانه ماهی قزل آلای رنگین کمان

پس از رهاسازی بچه ماهی در آب و گذشت مدتی از زمان خوراک‌دهی (معمولاً یک هفته) جهت اطلاع از وضعیت رشد و میزان خوراک مصرفی، پرورش‌دهندگان می‌بایستی با وزن کردن ۰.۵ تا ۱ درصد از کل گله و تعیین میانگین وزنی ماهیان، بیومتری (زیست‌سنجی) انجام نمایند. با انجام عملیات بیومتری می‌توان از میزان و یکنواختی رشد ضریب تبدیل غذایی و شاخص رشد آگاهی یافت. پرورش‌دهندگان با درج اطلاعات صحیح در جدول بیومتری در صورت بروز هرگونه اشکال در میزان رشد و یا اتلاف خوراک نسبت به برطرف کردن مشکل و چاره‌جویی اقدام نمایند. توصیه رامان بر ارتباط مستقیم پرورش‌دهندگان با گروه تحقیق و توسعه (R&D) جهت راهنمایی‌های لازم برای رسیدن به حداکثر تولید است.

جدول غذادهی اکسترود شده مخصوص ماهی قزل‌آلا جهت دستیابی به حداقل ضریب تبدیل غذایی (Optimal FCR)

جدول غذادهی اکسترود شده مخصوص ماهی قزل‌آلا جهت دستیابی به حداقل ضریب تبدیل غذایی (Optimal FCR)

وزن ماهی (گرم)

۰.۵-۰.۲

۲-۰.۵

۵-۲

۷-۵

۱۰-۷

۲۵-۱۰

۷۵-۲۵

۱۵۰-۷۵

۳۰۰-۱۵۰

۳۰۰به بالا

میانگین ضریب تبدیل در کل دوره

دمای آب (درجه سانتی‌گراد)

۶-۸

۲.۶۵

۲.۴

۲.۰۵

۱.۹

۱.۶۵

۱.۵

۱.۱۸

۱

۰.۸۵

۰.۸۳

۰.۸۸۰.۸

۸-۱۰

۳.۲

۳

۲.۶

۲.۳۵

۲

۱.۷

۱.۲۶

۱.۱۸

۰.۹۸

۰.۹۶

۰.۹۲-۰.۸۸

۱۰-۱۲

۳.۶۵

۳.۴۵

۲.۹۵

۲.۵۵

۲.۱۵

۱.۹

۱.۵۶

۱.۳

۱.۱

۱.۰۸

۰.۹۸-۰.۹۲

۱۲-۱۴

۴.۳

۴.۱۵

۳.۴۵

۳.۰۵

۲.۵

۲.۱

۱.۶۸

۱.۵

۱.۲۵

۱.۲۲

۱-۰.۹۸

۱۴-۱۶

۵

۴.۷

۴.۱۵

۳.۷

۳.۰۵

۲.۶

۱.۷۶

۱.۶۵

۱.۴۵

۱.۳۲

۱.۱-۱

۱۶-۱۸

۵.۵

۴.۹۵

۴

۳.۶

۲

۲.۵۵

۱.۲۴

۱.۶

۱.۲

۱.۳۵

۱.۷-۱.۱

۱۸-۲۰

۴.۷۵

۴.۱۵

۳.۳۵

۳.۹۵

۲.۴

۲.۰۵

۱.۵۶

۱.۵

۱.۱۵

۱.۱۴

۱.۲۵-۱.۲

۲۰به بالا

غذا بر اساس اشتهای ماهی

دفعات خوراک‌دهی

۱۵-۱۰

۱۰-۸

۷-۶

۶-۵

۶-۵

۵-۴

۵-۴

۵-۴

۴-۲

۳-۲

 

نتیجه محاسبه بر مبنای جدول فوق می‌باشد.

محاسبه میانگین وزن ماهیان

وزن خالص کل ماهیان

تعداد ماهیان وزن‌کشی شده

میانگین وزن هر ماهی

محاسبه میزان تغذیه برای تمام ماهیان

وزن خالص کل ماهیان

میانگین وزن هر ماهی

دمای آب

درصد غذادهی

مقدار خوراک موردنیاز روزانه کل ماهیان استخر به کیلوگرم

دفعات خوراک‌دهی